กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศุภชัย นาวิเศษ
ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

  
  นายศราวุฒิ อินสูงเนิน
ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกัญญณัช ขันนาคทิวากุล
ค.อม.
นางสวรินทร์ มะเริงสิทธิ์
ค.บ. 
นายปรีชา ช่างหล่อ
กศ.บ. 
     
 
 นางพรทิพย์ ประยูรคำ
ค.บ. 
นางฤติมา ลันขุนทด
พย.บ.
นางวิมลวดี ศาตะสมิต
กศ.บ.
นายจรูญ จอกโคกสูง
ค.บ.  
     
    
 นางสาวปารณีย์ ชัยภักดี
ค.บ.