กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศุภชัย นาวิเศษ
ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

  
  นายปรีชา ช่างหล่อ
กศ.บ.
นางสวรินทร์ มะเริงสิทธิ์
ค.บ.
 นางพรทิพย์ ประยูรคำ
ค.บ.
 นางวิมลวดี ศาตะสมิต
กศ.บ.
     
 
  นางฤติมา ลันขุนทด
พย.บ.
นางสาวปารณีย์ ชัยภักดี
ค.บ. 
นายจรูญ จอกโคกสูง
ค.บ. 
 นายศราวุฒิ อินสูงเนิน
ค.บ.
หัวหน้างานต่อต้านยาเสพติด
     
    
  นางสาวกัญญณัช ขันนาคทิวากุล
ค.อม.