SOLS-Home‎ > ‎

SOLS-4-ประกาศแจ้งครูผู้สอน


กำหนดการอบรมครูแกนนำ SOLS

วันที่ 7 เมษายน 2563 อบรมครูแกนนำ ไทย คณิต สังคม (คอม1) วิทย์ (คอม2)

วันที่ 8 เมษายน 2563 อบรมครููแกนนำ พลศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ แนะแนว

สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2


08.00 น. ลงทะเบียน ถ่ายภาพทำทะเบียนครูแกนนำ

08.30 น. พิธีเปิด โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผ่านการ conference

09.00 น. - การเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียน

http://www.suratham.ac.th/sols-covid-19

- ครูแกนนำตรวจสอบ sheet รายวิชาที่เปิดสอนของกลุ่มสาระตนเอง
  (เปิดแชร์ไฟล์ รายวิชาที่สอน 1-63)

- ครูแกนนำแชร์สิทธิ์แก้ไขชีท ให้ครูผู้สอน ในแต่ละห้องเรียน โดยคงสิทธิ์
ครูคอมพิวเตอร์ไว้ เพื่อการช่วยเหลือในกรณีเกิดปัญหา

  (เปิดแชร์ไฟล์เมล์ครู) 

- ครูแกนนำปรับแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการสอน ในวิชาที่ตนสอน

- ครูแกนนำเพิ่มข้อมูล กำหนดการสอนรายสัปดาห์ / รายหน่วย

                        - เพิ่มรายละเอียดวิชาและครูผู้สอนใน Sheet สำเนาของ ครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น

                        รายละเอียดวิชาเรียนแต่ละห้องเรียน

                

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. การจัดการ drive

- การสร้างโฟลเดอร์รายวิชา เพื่อเก็บใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ สื่อฯ 

- การอัพโหลดไฟล์

- การแชร์ไฟล์ โดยแชร์เฉพาะผู้ใช้ mail @สุรธรรมพิทักษ์

- การ copy url แล้วนำไปวางในชีทรายวิชา

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - การสร้างแบบทดสอบด้วย google form

- การแชร์แบบทดสอบ

- การดูผลการตอบกลับ

- การสร้างฟอร์มรับส่งงานให้นักเรียน

14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย google classroom

- การปรับแต่ง classroom

- การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน

- การสร้างประกาศเนื้อหา

- การสั่งงาน ในรูปแบบถาม-ตอบ, ใบงาน, แบบทดสอบ

- การตรวจคะแนนชิ้นงาน

- การดาวน์โหลดคะแนน

- การ copy url google classroom และ รหัสเข้าชั้นเรียน ไปวางในชีทรายวิชา

  และลิงก์หน้าเว็บไซต์หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิทยากร คอมพิวเตอร์ 1 หมิว / อุ๋ม / บอล

วิทยากร คอมพิวเตอร์ 2 ต้น / มะลิ / มีนา


Comments