กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางประไพศรี งามวิไลกร 
ศษ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 นางอรพิน เพ็ชรหมื่นไวย
ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางสาววรารัตน์ ยินมะเริง
อ.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางอัจฉรา ช่างหล่อ
ศษ.บ.
นางสุภักตรา ลิ้มรังษี 
กศ.บ. 
     
 
 นางอุไรลักษณ์  เจริญทนัง
ศศ.บ. 
นางณัฐพิชญ์  พีระธาไพศาล
ศศ.บ. 
นางกนกพรรณ  อินทเอื้อ
ศษ.ม.  
นางสุภาวดี คุณโครต
ค.บ.
     
 
 นายมาโนชญ์ ตรัสวิมาน
ศษ.ม.
นางเบญจมาศ ไผครบุรี 
ศษ.ม.
นายจักรพันธ์ โปยขุนทด 
ศศ.บ. 
นายอภิรมย์  พานิชศิริ
ศษ.ม. 
     
 
 นายกานต์  เอื้อเฟื้อกลาง
ศษ.บ.
นางสาวสุวิดา  จีนปรุ
ค.บ. 
นางสาวสุทธิดา  ทวนขุนทด
ค.บ.
นายอนันต์  ขวัญดี
ค.บ.
     
    
  นายภาณุภัณฑ์  แขดอน
อัตราจ้าง