กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางประไพศรี งามวิไลกร 
ศษ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 นางสุภักตรา ลิ้มรังษี 
กศ.บ. 
นางอัจฉรา ช่างหล่อ
ศษ.บ.
หัวหน้างานบุคคล
นางอรพิน เพ็ชรหมื่นไวย
ค.บ.
นางสุภาวดี คุณโครต
ค.บ.
     
 
 นายมาโนชญ์ ตรัสวิมาน
ศษ.ม.
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
  นางสาววรารัตน์ ยินมะเริง
อ.บ.
 นางเบญจมาศ ไผครบุรี 
ศศ.บ.
นายจักรพันธ์ โปยขุนทด 
ศศ.บ.
     
 
 นางกนกพรรณ  อินทเอื้อ
ศษ.ม. 
นายกานต์  เอื้อเฟื้อกลาง
ศษ.บ.
นางณัฐพิชญ์  พีระธาไพศาล
ศศ.บ. 
นายอภิรมย์  พานิชศิริ
ศศ.บ. 
     
 
 นางสาวสุทธิดา  ทวนขุนทด
ค.บ.  
นางสาวสุวิดา  จีนปรุ
ค.บ. 
นางอุไรลักษณ์  เจริญทนัง
ศศ.บ. 
นายภาณุภัณฑ์  แขดอน
อัตราจ้าง