กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวอัญชลี จันทะฟอง
ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
   นายประสิทธิ์ บัวหอม
ค.บ.
หัวหน้างานโรงเรียน
มาตรฐานสากล
 นางสาวรวมพร เพ็งสอน
ค.บ.
 นางพรพิมล  กองพันธ์
ศษ.ม.
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 นายอุทิตย์ หาญนอก
กศ.บ.

         
 
   นายสมชาย ยิ่งดัง
กศ.ม.
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าโครงการ
Pre-cadet/PEM
 นางยุภาพันธ์ เหมจันทึก
ค.บ.
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา
นางนารีรัตน์ ธิติบุณยกร
ศษ.บ.
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
นางดวงใจ  วงศ์อนุ
กศ.บ. 
         
 
  นางเฉิดฉาย  ค้าขาย
ศษ.ม.
หัวหน้าโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์
 นางสุดา  ธาราพฤกษพงศ์
ค.บ.
น.ส.ปัณฑิตา สินธุวงสานนท์
วท.ม.
หัวหน้างานตารางสอน
นางนิตยา  มิตรโพธิ์ทอง
ค.บ.
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 


         
 
  นายธีระพล  ร่มสุข
ค.บ.
หัวหน้าโครงการ
Pre-Engineer
ดร.สิริรัตน์  สุขฑีฆะ
วท.ด.
หัวหน้าโครงการ SME/IP
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 นายมานะชัย วีระเบญจพล
วศ.บ. 
นายรุ่งเรือง  พุทธา
ค.บ.
หัวหน้าคณะนารายณ์มหาราช
         
 
 
  นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่ออง
วท.บ.
นายธัญธวัช  วรกิจวัฒนา 
ค.บ.
 นางสาวอัจฉรา  คิดตะคุ
ค.บ.
 นางสาวนิภาวรรณ  ชัยพร
ค.บ.
         
 
  นายสาธิต  อิ่มทะเล
วท.บ.
นางชินตา  สุภาชาติ
วท.บ.
นางสุวคนธ์  คำศรี
กศ.บ.
นางสาวพลอยสิชา  
ชัยโชติเปี่ยมเตชะ 
ครูอัตราจ้าง
     
 
   
  นางสาวฐิติรัตน์  แฝงเชียงเหียน
ครูอัตราจ้าง