กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวอัญชลี จันทะฟอง
ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
   นางเฉิดฉาย  ค้าขาย
ศษ.ม.
นางดวงใจ  วงศ์อนุ
กศ.บ.  
นางพรพิมล  กองพันธ์
ศษ.ม.
  นายอุทิตย์ หาญนอก
กศ.บ.
         
 
  นายประสิทธิ์ บัวหอม
ค.บ. 
นางสุดา  ธาราพฤกษพงศ์
ค.บ.
ดร.สิริรัตน์  สุขฑีฆะ
วท.ด.
นางนารีรัตน์ ธิติบุณยกร
ศษ.บ. 
         
 
 
  นางนิตยา  มิตรโพธิ์ทอง
ค.บ. 
นายสมชาย ยิ่งดัง
กศ.ม.
น.ส.ปัณฑิตา สินธุวงสานนท์
วท.ม.
นายธีระพล  ร่มสุข
ค.บ.
         
 
  นางยุภาพันธ์ เหมจันทึก
ค.บ. 
นายรุ่งเรือง  พุทธา
ค.บ.
นายมานะชัย วีระเบญจพล
วศ.บ.
นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่ออง
วท.บ.  
         
   
 
 
  นายธัญธวัช  วรกิจวัฒนา 
ค.บ.
นางสาวนิภาวรรณ  ชัยพร
ค.บ..
นายสาธิต  อิ่มทะเล
วท.บ. 
นางสาวอัจฉรา  คิดตะคุ
ค.บ.
         
 
 นางชินตา  สุภาชาติ
วท.บ
นางสุวคนธ์  คำศรี
กศ.บ. 
นายชัชชัย  จัดงูเหลือม
ค.บ.
นางสาวพลอยสิชา  
ชัยโชติเปี่ยมเตชะ 
ครูอัตราจ้าง
     
 
   
  นางสาวฐิติรัตน์  แฝงเชียงเหียน
ครูอัตราจ้าง