กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวอัญชลี จันทะฟอง
ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
   นางเฉิดฉาย  ค้าขาย
ศษ.ม.
นางดวงใจ  วงศ์อนุ
กศ.บ.  
 นางสาวรวมพร เพ็งสอน
ค.บ.
 นางพรพิมล  กองพันธ์
ศษ.ม.
         
 
   นายอุทิตย์ หาญนอก
กศ.บ.
นายประสิทธิ์ บัวหอม
ค.บ. 
นางสุดา  ธาราพฤกษพงศ์
ค.บ.
นางสุวคนธ์  คำศรี
กศ.บ.
         
 
  ดร.สิริรัตน์  สุขฑีฆะ
วท.ด.
นางนารีรัตน์ ธิติบุณยกร
ศษ.บ. 
นางนิตยา  มิตรโพธิ์ทอง
ค.บ. 
นายสมชาย ยิ่งดัง
กศ.ม.
         
 
  น.ส.ปัณฑิตา สินธุวงสานนท์
วท.ม.
นายธีระพล  ร่มสุข
ค.บ.
นางยุภาพันธ์ เหมจันทึก
ค.บ. 
 นางชินตา  สุภาชาติ
วท.บ.
         
 
 
  นายรุ่งเรือง  พุทธา
ค.บ.
นายมานะชัย วีระเบญจพล
วศ.บ. 
นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่ออง
วท.บ. 
 นายสาธิต  อิ่มทะเล
วท.บ.
         
 
 นางสาวนิภาวรรณ  ชัยพร
ค.บ.
นายธัญธวัช  วรกิจวัฒนา 
ค.บ.
นางสาวอัจฉรา  คิดตะคุ
ค.บ.
นางสาวพลอยสิชา  
ชัยโชติเปี่ยมเตชะ 
ครูอัตราจ้าง
     
 
   
  นางสาวฐิติรัตน์  แฝงเชียงเหียน
ครูอัตราจ้าง