ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อดีต-ปัจจุบัน

1. นายประวัติ  นวลศรี (ค.บ.)  2527-2534


2. นายเชียร  ศิลนะชัย  (Ph.D.Ed) 2534-2539


3. นายธนศักดิ์  กระต่ายทอง  (กศ.บ.)  2539-25434. นางวัลภา  ตัณฑเศรณีวัฒน์  (ค.ม.)  2543-2545


5. นายประสาน  มั่งประยูร  (ค.ม.)  2545-2547


6. นายสานิตย์  นาคพงษ์  (กศ.ม.)  2547-2548


7. นายวิวัฒน์ชัย  เศรษฐชัย (ค.บ.)  2548-2549


8. นายศิวา  กาฬแสน  (กศ.ม.)  2549-25529. นายอาคม  หาญสงคราม (พบ.ม.)  2552-2556


10. นายโกศล  พงษ์พานิช (ค.ม.) 13 พ.ย.2556-2560


11.ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์  ภักดีแก้ว (กศ.ม.) ต.ค.2560 - ปัจจุบัน


ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ภักดีแก้ว
เกิด : 
การศึกษา  :  ค.บ. (ฟิสิกส์),  กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ประวัติการรับราชการ
ต.ค. 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Comments