ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อดีต-ปัจจุบัน

1. นายประวัติ  นวลศรี (ค.บ.)  2527-2534
2. นายเชียร  ศิลนะชัย  (Ph.D.Ed) 2534-2539
3. นายธนศักดิ์  กระต่ายทอง  (กศ.บ.)  2539-2543
4. นางวัลภา  ตัณฑเศรณีวัฒน์  (ค.ม.)  2543-2545
5. นายประสาน  มั่งประยูร  (ค.ม.)  2545-2547
6. นายสานิตย์  นาคพงษ์  (กศ.ม.)  2547-2548
7. นายวิวัฒน์ชัย  เศรษฐชัย (ค.บ.)  2548-2549
8. นายศิวา  กาฬแสน  (กศ.ม.)  2549-2552
9. นายอาคม  หาญสงคราม (พบ.ม.)  2552-2556

10. นายโกศล  พงษ์พานิช (ค.ม.) 13 พ.ย.2556-ปัจจุบันนายโกศล พงษ์พานิช
เกิด : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502
การศึกษา  :  ค.บ. (คณิตศาสตร์),  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ประวัติการรับราชการ
2524  อาจารย์ 1  โรงเรียนสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
2528  อาจารย์ 1  โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ
2529  อาจารย์ 2  โรงเรียนปทุมวิไล  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี
2542  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
2544  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
2546  ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  อำเภอหนองหงส์   สพท.บร.เขต 3
2551  ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
2554-2556 ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
1 พ.ย.2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Comments