คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  1. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ         ผู้ทรงคุณวุฒิ                 รองประธานกรรมการ
  3. นางนาตยา  ดอกประโดน                ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ
  4. พัันเอกบรรจง  จอมเกาะ                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
  5. นางพัตรา  อัจฉริชีวิน                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
  6. นายสหัส  สุุขมณี                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
  7. พระครูภาวนาปทุมกิจ                     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       กรรมการ
  8. พระครูเวฬุสราพิทักษ์                     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       กรรมการ
  9. นางบังอร  ระงับทุกข์                      ผู้แทนองค์กรชุุมชน       กรรมการ
  10. นายก้องเกียรติ  วงศนิยม              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ
  11. นางสาวอริสรา  ไชยมงคล             ผู้แทนศิษย์เก่า              กรรมการ
  12. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์                  ผู้แทนครู                      กรรมการ
  13. นางสีนวล  วงศ์พันธุ์                      ผู้แทนผู้ปกครอง           กรรมการ
  14. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภักดีแก้ว           ผู้อำนวยยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ
 
 

    
   

    
 
 
 

    
 


 
 
  

 
     
 


 ุ