คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสตร์
ประธานกรรมการ
 

    
  
รศ.ดร.พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 นางนาตยา  ดอกประโคน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
พันโทบรรจง  จอมเกาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 

    
 
 
นายนภดล  เนียมสูงเนิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 นายศิริชัย  วิริยพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
พระครูภาวนาปทุมกิจ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
พระครูเวฬุสราพิทักษ์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
 

    
 


 
 นางบังอร  ระงับทุกข์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
  นายอำพร มณีกรรณ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
 นางสาวอริสรา  ไชยมงคล
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
 นาสวรรค์  ดวงมณี
ผู้แทนครู
กรรมการ
     
 


 ุ 
 
 นายไชยวัฒน์  ประจักษ์สูตร์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ