PE SPORT
ยินดีต้อนรับเข้าสู่

โครงการ PE SPORT

นายศุภชัย นาวิเศษ
ศษ.ม.
หัวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ
       ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา แผนการเรียนเป็นแผนวิทย์ - คณิต

ค่าธรรมเนียมการเรียน (ไม่รวมเงินบำรุงการศึกษาและเงินเบ็ดเตล็ดของโรงเรียน)
- PE SPORT (ระดับ ม.ปลาย) 3,000 บาท / ภาคเรียน
Comments