.

เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.158.71
คุณเข้าชมลำดับที่ 609,112
  หน้าหลัก    โครงการ SME/IP 
โครงการ SME/IP
 

โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
Science  Math  English  Program : (SME)
Intensive  Program : (IP)

นางพัชราภรณ์ ลพล้ำเลิศ
หัวหน้าโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ
       เปิดสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษได้พัฒนาเต็มศักยภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงอื่นๆได้

วิสัยทัศน์ของโครงการ
       บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ
3. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่ระดับสากล
5. นำสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
       ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2

[เว็บโครงการ]

 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
เลขที่ 83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 0-4435-7990  Fax : 0-4435-8574
Email : surathampitak@gmail.com, sawan@suratham.ac.th