กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางประไพ  เงินนอก
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
  
 
 นางพรทิพย์ วรรณศรี
ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางชญาภา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
กศ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางปทุม บุญประกอบศักดิ์
ค.บ.
นายพงศธร  อินทเอื้อ 
ศษ.บ.
     
 
 นายประวิทย์  พนมวัน 
ณ อยุธยา

ศษ.บ.
นางสาวรมิดา รุ่งกรพาณิชย์
ค.บ.
นางยุพิน ศรีไกรรัตน์ 
ค.บ.
นางสาวอุไรรัตน์  ธุระสุข
กศ.ม.
     


นางสิริกร  แมนเมธี
ค.บ.
นางทิพากร  วัฒนาวงศ์ดอน
กศ.ม.
 นางกรวินท์ตา ทนงค์
วท.ม.
 นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์
ศษ.ม.
     
 
 นายอำนวย บางขุนทด
ศษ.ม.
นางสาวธารทิพย์  พลสิทธิ์
กษ.ม.
นางอุทุมพร  วรนาม
ศษ.ม. 
นางสาวตติวลี  เสนาะพิณ 
ศษ.ม.
 
 
   
 
 
 นางสิริวรรณ  ระวะใจ 
กศ.ม.
 
นายกิตติกร  คมพิทยากุล
ค.บ.
นายสันติ  ทิมสูงเนิน
กศ.บ.
  
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นางสาวพัชราภรณ์  สกุลพล
อัตราจ้าง