กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางนิตยา ศุภพล
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
  
 
 นางพรทิพย์ วรรณศรี
ค.บ.
นางปทุม บุญประกอบศักดิ์
ค.บ.
นายประวิทย์  พนมวัน 
ณ อยุธยา

ศษ.บ.
นายทะเบียน
  
นายอำนวย บางขุนทด
ศษ.ม.
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
     
 
 นางยุพิน ศรีไกรรัตน์ 
ค.บ.
หัวหน้าคณะตากสินมหาราช
นางชญาภา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
กศ.ม.
นางกรวินท์ตา ทนงค์
วท.ม.
หัวหน้างานวัดผล
นางสาวรมิดา รุ่งกรพาณิชย์
ค.บ.
     


นางสาวอุไรรัตน์  ธุระสุข
กศ.ม.
หัวหน้างานทุนการศึกษา
นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์
ศษ.ม.
นางกัญจน์ณิชา  อัครปรีชาศาสตร์
 กศ.ม.
 นางสาวธารทิพย์  พลสิทธิ์
กษ.ม
     
 
  นางสาวตติวลี  เสนาะพิณ 
ศษ.ม.
 
นายพงศธร  อินทเอื้อ 
ศษ.บ.
นางอุทุมพร  วรนาม
ศษ.ม.
 นางประไพ  เงินนอก
ค.บ.
 
   
 
  
 นางสิริกร  แมนเมธี
ค.บ.
นางสาวพัชราภรณ์  สกุลพล
อัตราจ้าง