โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineer)

นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

นายธเนศ  จำปามูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นายธีระพล   ร่มสุข
หัวหน้าโครงการ

                    
                        นายอำนวย  บางขุนทด    
                   รองหัวหน้าโครงการ
 
นายมานะชัย  วีระเบญจพล
รองหัวหน้าโครงการ

 
  นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
        งานวิชาการ
 
 
 นางพรทิพย์  ชาญจำลอง
       งานแผนงาน
  
 นางณัฐฐินันท์  สังสูงเนิน        งานแผนงาน
     
   นางเบญจมาศ   ไผครบุรี        นางปทุมพร  ชนะหาญ
     งานการเงินและบัญชี           งานระบบดูแลนักเรียน
    
  
   นางมะลิวรรณ  คำวรรค์
   งานระบบดูแลนักเรียน


  
  นายจักรพันธ์ โปยขุนทด
   งานอาคารและสถานที่


  นางประทุม  ทาราศรี
 งานระบบดูแลนักเรียน


 
 นางสุดา ธาราพฤกษพงษ์
  งานอาคารและสถานที่
  
 นางฉมารัชญ์  สุขเกษม
  งานระบบดูแลนักเรียน


 
นางสาวดาราพร หาญกล้า
        งานพัสดุ

   
       นางรวิวรรณ  แฟรงค์            นางมยุรี  ศรีพิกุล
      งานระบบดูแลนักเรียน          งานระบบดูแลนักเรียน


   
      นางฤติมา  ลันขุนทด          นางวันนพา    พิมพ์ปรุ
           งานพัสดุ                         งานธุรการ


       
Comments