โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineer)ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

นายธเนศ  จำปามูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นายธีระพล   ร่มสุข
หัวหน้าโครงการ

                    
                        นายอำนวย  บางขุนทด    
                   รองหัวหน้าโครงการ
 
นายมานะชัย  วีระเบญจพล
รองหัวหน้าโครงการ

           
                 นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
                        งานวิชาการ
 
 
นางรวิวรรณ  แฟรงค์
งานระบบดูแลนักเรียน


                นางศศินา    พิมพ์ปรุ
                      งานธุรการ
     
     นางพรทิพย์  ชาญจำลอง
                แผนงาน

  นางดลหทัย  ทรัพย์ประเสริฐ
       งานระบบดูแลนักเรียน  
       นางฤติมา  ลันขุนทด  
               งานพัสดุ    
     
        นายพงศธร   อินทเอื้อ
        งานระบบดูแลนักเรียน
          
      นางเบญจมาศ   ไผครบุรี              งานการเงินและบัญชี 
          
     
     นางสุดา ธาราพฤกษพงษ์
       งานอาคารและสถานที่ 
     

       
Comments