Business Computer
  

 แผนผังผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร 
โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นายธเนศ   จำปามูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ


นางสาวพรประภา   สุชนชาติ
หัวหน้าโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  
            
 

นางแสงโสม   เปียสูงเนิน
รองหัวหน้าโครงการเรียนยร่วมสองหลักสูตร
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

นางสาวกัลยารัตน์   ศิริมาเทพ
รองหัวหน้าโครงการเรียนยร่วมสองหลักสูตร
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                             


        นางบุญสม   ขิขุนทด         นายปฏิยุทธ์   ไทยนันท์      นายสวรรค์   ดวงมณี      นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
        ตำแหน่ง ฝ่ายการเงิน      ตำแหน่ง ฝ่ายโสตทัศนศึกษา   ตำแหน่ง ฝ่ายแผนงาน       ตำแหน่ง ฝ่ายประเมินผล


นายเอกพล   ศรนารา
เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ


รายละเอียดโครงการ

        โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในกลุ่มการเรียนศิลป์ภาษา เน้นภาษาอังกฤษ และจัดรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ควบคู่ไปด้วย


ค่าธรรมเนียมการเรียน (ไม่รวมเงินบำรุงการศึกษาและเงินเบ็ดเตล็ดของโรงเรียน)
- ระดับ ม.ปลาย 2,500 บาท / ภาคเรียน

วิดีโอ YouTubeวีดีโอแนะนำโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 


Comments