SME/IPแผนภูมิการบริหารงาน
 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(Science Math English Program : SME/ Intensive Program : IP)


นายโกศล  พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน


 
นาย..................
รองหัวหน้าโครงการ
 
นาง........................
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายอาคารและสถานที่
 
นาย.............................
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
นางสาว.....................
หัวหน้าสำนักงาน

 
นาย...........................
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
นาง...........................
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
Comments