งานการเงิน


นายโกศล  พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางวรรณิภา  สำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ


นางรัตนา  จาตุรวงศา
หัวหน้างานการเงิน
เงินอุดหนุนนางนิตยา  คำยาง
งานการเงินและบัญชีนางพรพิศ  วุฒิกนกกาญจน์
งานการเงิน
โครงการห้องเรียนพิเศษนางสุภาวดี  ลารินทา
งานการเงิน
โครงการห้องเรียนพิเศษ


นางบุญสม ขิขุนทด
งานการเงิน
เงินเบ็ดเตล็ดนางสาวอมรศรี  ธรรมะ
งานการเงิน
เงินงบประมาณ/เงินบำรุงการศึกษา

หน้าเว็บย่อย (1): เอกสารการเงินและบัญชี
Comments