กลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ


นายโกศล  พงษ์พานิช
ผู้อำนวยโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

นางวรรณิภา  สำเภา
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ

นายสวรรค์  ดวงมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ

นางสิริวรรณ  พรสี่
หัวหน้าสำนักงาน
นางรัตนา จาตุรวงศา
หัวหน้างานการเงิน 
 นายสมชาย  ยิ่งดัง
หัวหน้างานพัสดุ
     นายสวรรค์  ดวงมณี
      หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
หัวหน้า ict
นางสาวพัชรนันท์  รุจน์รวีหิรัญ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
 นางภุมรินทร์  ระวิงทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  นางสุดารัตน์  เชียงใหม่
     เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Comments