กลุ่มงานวิชาการ

นายโกศล  พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายธเนศ  จำปามูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ


นางพรพิมล  กองพันธ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ


       


   นางแสงโสม  เปียสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานวิชาการ
หัวหน้างานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ
นางสาวกฤตยา  เพ็ชรพิมาย
หัวหน้าพัสดุกลุ่มงานวิชาการ