กลุ่มงานวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมถ์ (ASF Hosting Center)


นายธเนศ  จำปามูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
ประธานกรรมการบริหารงานห้องเรียนพิเศษ
หัวหน้างานนิเทศภายใน
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


นางพรพิมล  กองพันธ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการบริหารงานห้องเรียนพิเศษ
ผู้ช่วยและเลขานุการงานนิเทศภายใน
หัวหน้างานวัดผลกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


       
   นางแสงโสม  เปียสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานวิชาการ
หัวหน้างานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ
นางสาวกฤตยา  เพ็ชรพิมาย
หัวหน้างานพัสดุกลุ่มงานวิชาการ
นางยุภาพันธ์  เหมจันทึก
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
งานตารางสอน
นายประวิทย์  พนมวัน ณ อยุธยา
นายทะเบียน 
         
 
 
 นางนารีรัตน์  ธิติบุณยากร
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
 นางกรวินท์ตา  ทนงค์
หัวหน้างานวัดผล
นางภัทราวรรณ  พิทักษ์พรสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ประธานกรรมการงานจัดทำและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
 นางนิตยา  ศุภพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
         
 
 
  นางอัญชลี  จันทะฟอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางประไพศรี  งามวิไลกร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
 นายศุภชัย  นาวิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
 นางศิริลักษณ์  นนทภา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
     
 
 
 
  นางวิภาดา  พงษ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กรรมการและเลขานุการ
งานศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวบุษบา  วัฒนพงษ์พิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
นายวิฑูรย์  สิริประเสริฐศิลป์
หัวหน้างานแนะแนว 
 นายมาโนชญ์  ตรัสวิมาน
กรรมการและเลขานุการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี,
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
     
 
 
  นายปรีชา  ช่างหล่อ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
 นายรุ่งเรือง  พุทธา
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
นายประสิทธิ์  บัวหอม
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
ประธานกรรมการงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
นางวิมล  บนกลาง
หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
     
 
 
  นางนิตยา  มิตรโพธิ์ทอง
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
 นางรวิวรรณ  แฟรงค์
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร
 นางสุดา  ธาราพฤกษพงศ์
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมฯ
นางจิตติมา  ดวงมณี
หัวหน้าโครงการ EP/MEP
กรรมการและเลขานุการ 
งานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมถ์
(ASF Hosting Center)
     
 
 ดร. สิริรัตน์  สุขฑีฆะ
หัวหน้าโครงการ SME/IP 
นายสมชาย  ยิ่งดัง
หัวหน้าโครงการ Pre-Cadet 
หัวหน้าโครงการ PEM 
 นางลภัสฎา  จีรฤทธิพล
หัวหน้าโครงการ EIS
ประธานกรรมการงานสำนักงานทดสอบ
 นางสาวพรประภา  สุชนชาติ
หัวหน้าโครงการเรียนร่วม2หลักสูตร
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     
 
 
  นายธีระพล  ร่มสุข
หัวหน้าโครงการ Pre-Engineer
 นางสุภาศิตา  มาศศิริดำรง
หัวหน้าโครงการเรียนร่วม2หลักสูตร
(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
 นางประภาศรี  หาญสงคราม
หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน
นางสาวอมรศรี  ธรรมะ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
งานวิจัยในชั้นเรียน
     
 
   นางเฉิดฉาย  ค้าขาย
เลขานุการงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน
 นายสาธิต  อิ่มทะเล
กรรมการและเลขานุการงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่ออง
หัวหน้างานติดตามประเมินผล
กลุ่มงานวิชาการ 
 นางสาวปัณฑิตา  สินธุวงสานนท์
หัวหน้างานตารางสอน
     
 

 
 
   นายสวรรค์  ดวงมณี
หัวหน้างาน ICT
 นายอำนวย  บางขุนทด
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ