กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา


ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


     
  นางพัตรา  อัจฉริยชีวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
นางประภาศรี หาญสงคราม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา 
 
 
 
  นางรวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์
หัวหน้าสำนักงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
 นายปฏิยุทธ์  ไทยนันท์
หัวหน้างานเกียรติบัตร
นางอรชพร มาลีเวช
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน 
     
นางพัชรัตน์  ตากิ่มนอก
หัวหน้างานห้องสมุด
นางอัมภิการ์  ไทยนันท์
 หัวหน้างาน ส.ธ.พ.รวมน้ำใจ
นางรวิวรรณ  แฟรงค์
หัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน 
     
นางศิริลักษณ์  นนทภา
หัวหน้างานขวัญและกำลังใจ
  นางสาวอุไรรัตน์  ธุระสุข
งานทุนการศึกษา
นางกัญจน์นิชา  อัครปรีชาศาสตร์
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
   
   นางสาวกฤติยา  เพ็ชรพิมาาย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวรุ่งฤดี  คำพิมพ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
     


Comments