กลุ่มงานบุคคล

นายโกศล  พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

นายรัฐพล  จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล


 นายปรีชา  ช่างหล่อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางอัจฉรา  ช่างหล่อ
 
 
นางวิมล  บนกลาง


 

นางพรทิพย์  ชาญจำลอง
Comments