กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นายมงคล  สายยศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  


 
นางวิภาดา พงษ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

    นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์
    หน้างานโสตทัศนศึกษา 
 
 
นายสหัส สุขมณี
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นางสาวพรประภา สุชนชาติ
        

  
Comments