โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP

นางจิตติมา  ดวงมณี
หัวหน้าโครงการ

นางพธูทิพย์  กรโคกกรวด
รองหัวหน้าโครงการ

 นางสาวรดาณัฐ พลอาวุธ
ศษ.ม. 


รายละเอียดโครงการ

        โครงการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น English Program : EP และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  Mini English Program : MEP เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเรียนรู้  สอนโดยครูชาวต่างชาติที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพที่ดีเยี่ยม พร้อมก้าวสู่สังคมโลก


ค่าธรรมเนียมการเรียน (ไม่รวมเงินบำรุงการศึกษาและเงินเบ็ดเตล็ดของโรงเรียน)
- EP (ระดับ ม.ต้น)     17,500 บาท / ภาคเรียน
- MEP (ระดับ ม.ปลาย)     20,000 บาท / ภาคเรียน
Comments