นายโกศล  พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

นางวรรณิภา สำเภา
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ

นายสวรรค์  ดวงมณี
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
sawan@suratham.ac.th
lineID : ksawan  Tel : 089 7201604


            

นางสาวภัสรวีร์  รุจน์รวีหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานแผนงานและสารสนเทศ