โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


นายนิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


นายธเนศ  จำปามูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ
นางสุภาศิตา มาศศิริดำรง
หัวหน้าโครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 


นางพิณรัตน  งอกกำไร
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวกัญจน์ณิชา  ชาวเรือ
งานแผนงาน/โครงการ 


นางณัฐฐินันท์  สังสูงเนินนางยุพิน  ศรีไกรรัตน์นางพรพิศ  วุฒิกนกกาญจน์
งานการเงิน
 


นางสาวจุรีพร แสนหอม 


นางสาวสุนันทา  ศรีโพธิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว