โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายโกศล  พงษ์พานิช

นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


นายธเนศ  จำปามูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ
นางสุภาศิตา มาศศิริดำรง
หัวหน้าโครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

นางคำแก้ว  หนูทองแก้ว
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางพิณรัตน  งอกกำไร
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวกัญจน์ณิชา  ชาวเรือ
งานแผนงาน/โครงการ 


นางณัฐฐินันท์  สังสูงเนิน
งานแผนงาน/โครงการ 


นางยุพิน  ศรีไกรรัตน์
งานวิชาการ 


นางพรพิศ  วุฒิกนกกาญจน์
งานการเงิน
 


นางสาวจุรีพร แสนหอม
งานสารสนเทศ /งานสารบรรณ 
 


นางสาววรารัตน์  ยินมะเริง
งานวิชาการ