โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


นายนิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


นายธเนศ  จำปามูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ
นางสุภาศิตา มาศศิริดำรง
หัวหน้าโครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 


นางพิณรัตน  งอกกำไร
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวกัญจน์ณิชา  ชาวเรือ
งานแผนงาน/โครงการ 


นางณัฐฐินันท์  สังสูงเนินนางยุพิน  ศรีไกรรัตน์นางพรพิศ  วุฒิกนกกาญจน์
งานการเงิน
 


นางสาวจุรีพร แสนหอม 


นางสาวสุนันทา  ศรีโพธิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว


รายละเอียดโครงการ
        โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  กับ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในกลุ่มการเรียนศิลป์ภาษา เน้น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนและจัดรายวิชาเพิ่มเติม
ในกลุ่มรายวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยวเมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ควบคู่ไปด้วย

ค่าธรรมเนียมการเรียน (ไม่รวมเงินบำรุงการศึกษาและเงินเบ็ดเตล็ดของโรงเรียน)
- ระดับ ม.ปลาย 2,500 บาท / ภาคเรียน