1. กระบวนงาน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. กระบวนงาน : การขอย้ายเข้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. กระบวนงาน : การขอย้ายออกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. กระบวนงาน : การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนและหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ                                                (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. กระบวนงาน : การของลาออกของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. กระบวนงาน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. กระบวนงาน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. กระบวนงาน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน