ประวัติโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ชื่อ“โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์” ได้รับอนุมัติจากกระทรวศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โดยนามของค่ายได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2522  พลเอกอาทิตย์  กำลังเอก   ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมผสมที่ 23  ได้ดำริจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในค่ายฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรหลานข้าราชการทหาร  และประชาชนใกล้เคียงได้ดำเนินการขอจัดตั้ง  พ.ศ.2524  นายสวัสดิ์  สายขุนทด   ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครราชสีมา และนายธันวา จันทวีระกุลอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเสนานุเคราะห์  ได้นำนโยบายการจัดตั้งโรงเรียน  เสนอต่อกองพลทหารราบที่ 6  เพื่อให้กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ทบทวนอีกครั้ง  พ.ศ. 2524–2526 กองพลทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 23  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ติดตามการจัดตั้งโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง  ต่อมากรมสามัญศึกษา จึงได้อนุมัติจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2527  ให้รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6 ห้องเรียน  และโรงเรียนขอขยายเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน  รวมเป็น 8 ห้องเรียน  กองทัพบกอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในบริเวณค่ายสุรธรรมพิทักษ์ก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 38 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2527  โดยใช้โรงฝึกอบรมทหารของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน 4 ห้องเรียน  และผู้ปกครองบริจาคเงินสร้างเพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียน  รวมเป็น 6 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  370  คน ครู – อาจารย์ 5 คน นายประวัติ  นวลศรี รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

Comments