กิจกรรมแนะแนว


นางคำแก้ว หนูทองแก้ว
วท.บ.
หัวหน้างานแนะแนว

       
   นางสาวชนมน  จันทร์อุดร
กศ.บ.
นางรวิวรรณ  แฟรงค์
ค.บ.
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร
นายวิฑูรย์  สิริประเสริฐศิลป์
กศ.ม.
นางสาวมาลัย  พันธ์กกค้อ
คม. 
         
         
   นางสาวจุฑามาศ  เพียชำนิ
ครูอัตราจ้าง