ฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


  นายธเนศ จำปามูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
 นายรัฐพล  จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 
         
 


 

นายเผด็จ  ปราณีตพลกรัง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวประภาพร  ไชยทุม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ