ฝ่ายบริหาร


ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


  นายธเนศ จำปามูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
 นายรัฐพล  จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
         
 

 
 

 

นายสวรรค์  ดวงมณี
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานงบประมาณ
 นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบุคคล