ฝ่ายบริหาร


ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


  นายธเนศ จำปามูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
นายมงคล  สายยศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน
กิจการนักเรียน 
 นายรัฐพล  จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป