ฝ่ายบริหาร


ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์  รวยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
อำนวยการและงบประมาณ
 
นายธเนศ จำปามูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
นายมงคล  สายยศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน
กิจการนักเรียน 
 นายรัฐพล  จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
         
 

   
 

 นางพัตรา  อัจฉริยชีวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษา