ฝ่ายบริหารนายโกศล  พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

  
นายรัฐพล  จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
อำนวยการและงบประมาณ
 
นายธเนศ จำปามูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
นายมงคล  สายยศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์  รวยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
 
         
 

       

 นางพัตรา  อัจฉริยชีวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษา
 นายเหมือน  พนารินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน