กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวบุษบา วัฒนพงษ์พิทักษ์
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
  นางจุรีรัตน์ ม่วงไตรรัตน์
ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกรรณิการ์ วงศ์ภูดร
ศษ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุภาศิตา มาศศิริดำรง
ศษ.ม.

นางสาวปราณี เอมชู
ศษ.บ.
     
 
 นางสาววิสุทธี พัฒน์ภากุล
ศษ.ม. 
 นางอัมภิการ์ ไทยนันทน์
ค.บ.
 นางพิณรัตน งอกกำไร
ศษ.ม.
 นางสาวแก้วตา คำสุข
ค.บ.
     
  
 นางสิริวรรณ พรสี่
ค.บ.
  นางวนิดา  สุรียา
ศศ.บ.
นางสาวอมรศรี ธรรมะ
ศศ.ม.
นางปานทิพย์ นาวิเศษ
ศษ.ม.
     
 
  นางจิตติมา ดวงมณี
ค.บ.
นางพธูทิพย์ กรโคกกรวด
ค.บ.
นางสาวกันทิมา พุทธิพลโสธร
อ.บ.
 นางสาวรดาณัฐ พลอาวุธ
ศษ.ม. 
     
  
 
 นายกิตติพงษ์ บุตรดีพรม
พนักงานราชการ 
นายพงศ์พลิน คณะบุตร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดุสิตา  กำเหนิดพันธุ์
ครูอัตราจ้าง
 นางสาวสุกัญญา  ผินกลาง
ครูอัตราจ้าง 
     
  
 นางสาวสุธิตา  ศรีอุดม
ครูอัตราจ้าง


     
     
 
   
     
หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรม