กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวบุษบา วัฒนพงษ์พิทักษ์
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
 
  นางพิณรัตน งอกกำไร
ศษ.ม.
หัวหน้าคณะพุทธยอดฟ้ามหาราช
นางประภาศรี หาญสงคราม
ศษ.ม.
 นางสาวปราณี เอมชู
ศษ.บ.
นางสุภาศิตา มาศศิริดำรง
ศษ.ม.
หัวหน้าโครงการเรียนร่วม 
หลักสูตร
(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
     
 
 นางอัมภิการ์ ไทยนันทน์
ค.บ.
หัวหน้างาน ส.ธ.พ. รวมน้ำใจ
 นางสาววิสุทธี พัฒน์ภากุล
ศษ.ม. 
นางสาวอมรศรี ธรรมะ
ศศ.ม.
 นางสาวแก้วตา คำสุข
ค.บ.
     
 
 นางปานทิพย์ นาวิเศษ
ศษ.ม.
นางจิตติมา ดวงมณี
ค.บ.
หัวหน้าโครงการ EP/MEP
หัวหน้างาน AFS 
Hosting Center
 นางสิริวรรณ พรสี่
ค.บ.
หัวหน้าสำนักงาน
กลุ่มงานอำนวยการ
และงบประมาณ
นางพธูทิพย์ กรโคกกรวด
ค.บ.
     
 
 นางสาวกันทิมา พุทธิพลโสธร
อ.บ.
 นางสาวรดาณัฐ พลอาวุธ
ศษ.ม.
 นางจุรีรัตน์ ม่วงไตรรัตน์
ค.บ.
 นางกรรณิการ์ วงศ์ภูดร
ศษ.ม.
     
 
 
   นางวนิดา  สุรียา
ศศ.บ.
นายกิตติพงษ์ บุตรดีพรม
พนักงานราชการ 
นางสาวศิริพร กล้าวาจา
ครูอัตราจ้าง 
นายพงศ์พลิน คณะบุตร
ครูอัตราจ้าง
     
 
 
  นางสาวดุสิตา  กำเหนิดพันธุ์
ครูอัตราจ้าง      
     
 
   
     
หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรม