รางวัลดีเด่น

เผยแพร่รางวัลดีเด่น ผอ.โกศล พงษ์พานิช

ผลงานดีเด่นที่ไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติ
       1. ชื่อผลงาน                รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่                                                                      ประจักษ์ชัด ประจำปี 2556
        หน่วยงานที่ให้รางวัล          คุรุสภา
        ไดรับรางวัลเมื่อ                    วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556


     2. ชื่อผลงาน           รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
                                          เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2556”

          หน่วยงานที่ให้รางวัล       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ได้รับรางวัลเมื่อ              วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558


ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัด พิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติขึ้นไป

    3. ชื่อผลงาน        โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                                                                                             ปีที่เริ่มดำเนิน    พ.ศ. 2556                                                                                                                                                           ปีที่ดำเนินการสำเร็จ       พ.ศ. 2557                                                                                                                                               ได้รับรางวัล      สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557  (ผู้บริหารสถานศึกษา)         ได้รับรางวัลเมื่อ           วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559


    4. ชื่อผลงาน              โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                                                                                       ปีที่เริ่มดำเนิน           พ.ศ. 2556                                                                                                                                                   ปีที่ดำเนินการสำเร็จ  พ.ศ. 2557                                                                                                                                                  ได้รับรางวัล            สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557 (สถานศึกษา)              ได้รับรางวัลเมื่อ       วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

    5. ชื่อผลงาน            โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)                                                   ปีที่เริ่มดำเนิน           พ.ศ. 2556                                                                                                                                                   ปีที่ดำเนินการสำเร็จ  พ.ศ. 2557                                                                                                                                                   ได้รับรางวัล            ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)                                                                                           ได้รับรางวัลเมื่อ       วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

    6.  ชื่อผลงาน              โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เพื่อเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม  นักเรียน                                                ปีที่เริ่มดำเนิน           พ.ศ. 2556                                                                                                                                                    ปีที่ดำเนินการสำเร็จ  พ.ศ. 2557                                                                                                                                                    ได้รับรางวัล             ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทผู้บริหาร                                                                                                    ได้รับรางวัลเมื่อ        วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

    
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 พ.ค. 2559 22:58
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 พ.ค. 2559 22:59
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 พ.ค. 2559 22:59
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 พ.ค. 2559 22:59
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
11 พ.ค. 2559 22:59
Comments