สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

          โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลาสามสิบกว่าปี มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 รุ่น ในปีการศึกษา 2557 และถือว่าเป็นโรงเรียน    น้องใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ซึ่งแสดงว่าผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความไว้วางใจส่งลูกหลาน หรือนักเรียนในความปกครองเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองทุกท่านมุ่งหวังคงเหมือนกัน นั่นคือ ต้องการให้ลูกหลาน หรือนักเรียน  ในความปกครองมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อนำไปแข่งขันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและได้มีอาชีพการงานตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ ดังนั้น การเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพและนักเรียนประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อ จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ท่านผู้ปกครองได้พิจารณาเป็นลำดับแรกในการจะส่งลูกหลาน หรือนักเรียนในความปกครองเข้ามาเรียน ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด และปรารถนาให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อย        มีกิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการเป็นลูกและลูกศิษย์ที่ดี เคารพเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพที่เราเป็นนักเรียนอยู่ มีผลการเล่าเรียนดีและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป                                 

          ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจที่ให้วางใจคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นผู้เตรียมความพร้อมให้ลูกหลาน หรือนักเรียนในความปกครองของท่านก้าวสู่อนาคตสดใส ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกท่าน ผู้นำชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนทุกประการ

 

                                                                                                  นายโกศล  พงษ์พานิช                                                                                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์