กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางวิภาดา พงษ์สุวรรณ
ค.บ.
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 
   นางนวิยา สุวรรณ์คัมภีระ
ค.บ.
 นางทิพยวรรณ์ สุขสิน
ค.บ.
นางกันติชา วัฒนเทวิน
ศศ.บ.
 นางรัตนา จาตุรวงศา
ค.บ.
หัวหน้างานการเงิน
     
 
  นางบุญสม ขิขุนทด
ศศ.บ.
นางนิตยา คำยาง
ศศ.บ. 
นางอรชพร มาลีเวช
วท.ม.
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน 
นายศิริศักดิ์ พรมงูเหลือม
ค.บ.
         
 
  นางสาวพรประภา สุชนชาติ
ค.บ.
หัวหน้าโครงการเรียนร่วม หลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 นายสหัส สุขมณี
ค.บ.
หัวหน้าคณะปิยมหาราช
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางแสงโสม เปียสูงเนิน
ศศ.บ.
หัวหน้าสำนักงานวิชาการ
นางสาวชนิดาภา งวดสูงเนิน
บธ.บ.

         
 
  นางน้ำเพชร กระต่ายทอง
ค.ม.
หัวหน้าสำนักงาน
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
หัวหน้าคณะนเรศวรมหาราช 
นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์
กศ.ม.
หัวหน้างานยานพาหนะ
นางลภัสฎา จีรฤทธิพล
ศษ.ม.
หัวหน้างานสำนักทดสอบ
หัวหน้าโครงการ EIS 
นายสวรรณ์ ดวงมณี
ค.ม.
หัวหน้างานแผนงาน
หัวหน้างานสารสนเทศ 
     
 
 
   นางเด่นเดือน ประวิตรวงศ์
วท.บ.
 นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์
ค.บ.
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์
คศ.บ.
นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ
วท.ม.
หัวหน้างานเครือข่ายสถานศึกษา
เพื่อการเรียนการสอน
         
 
  นายประสาน ไปใหม่
ศษ.บ.
นายอนุสรณ์  พัดไธสง
กศ.บ
นางพันธ์กมล รัศมิ์ขาวพราย
ครูอัตราจ้าง
นายพัชรพล  พิวขุนทด
ครูอัตราจ้าง