กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์
กศ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
  นางแสงโสม เปียสูงเนิน
ศศ.บ. 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพรประภา สุชนชาติ
ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสวรรณ์ ดวงมณี
ค.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางวิภาดา พงษ์สุวรรณ
ค.บ.
     
 


 
นางอรชพร มาลีเวช
วท.ม.
นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์
ค.บ.
นางกันติชา วัฒนเทวิน
ศศ.บ.
 นายสหัส สุขมณี
ค.บ.
         
 
  
  นางบุญสม ขิขุนทด
ศศ.บ.
นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์
คศ.บ.
นางทิพยวรรณ์ สุขสิน
ค.บ.
นางรัตนา จาตุรวงศา
ค.บ.
         
 
  นางน้ำเพชร กระต่ายทอง
ค.ม. 
นางนิตยา คำยาง
ศศ.บ.
นางลภัสฎา จีรฤทธิพล
ศษ.ม.  
 นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ
วท.ม.
     
 
 
  นางเด่นเดือน ประวิตรวงศ์
วท.บ.
นายประสาน ไปใหม่
ศษ.บ.
นางสาวสุภิดา เหลาลาภะ
ค.บ.
นายอนุสรณ์  พัดไธสง
กศ.บ
         
 
  นางสาวสุชาดา  ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
นางพันธ์กมล รัศมิ์ขาวพราย
ครูอัตราจ้าง
นายพัชรพล  พิวขุนทด
ครูอัตราจ้าง