อาคารสถานที่

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์แผนผังสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน

สถานที่เรียนครั้งแรกเมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียน

อาคาร 1

อาคาร 2

อาคาร 3


อาคาร 4

อาคาร 5

อาคาร 6

อาคารคหกรรม 1

อาคารคหกรรม 2 

อาคารอุตสาหกรรม

หอประชุมใหญ่

หอประชุมประวัติ นวลศรี

อาคารสุขศึกษา
อาคารอำนวยการ
อาคารเกียรติยศ
โรงอาหาร
สนามฟุตบอล

ลานกีฬาเอนกประสงค์ (ปัจจุบันปรับเป็นโดม)


ธนาคารโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


โรงจอดรถโรงเรียน

บ้านพักครู

อาคารศิลปะ (ปัจจุบันรื้อแล้วสร้างอาคาร 6 ทดแทน)
Comments