อาคารสถานที่

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

แผนผังสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน

สถานที่เรียนครั้งแรกเมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียน

อาคาร 1

อาคาร 2

อาคาร 3


อาคาร 4

อาคาร 5

อาคารคหกรรม 1

อาคารคหกรรม 2 

อาคารอุตสาหกรรม

หอประชุมใหญ่

หอประชุมประวัติ นวลศรี

อาคารสุขศึกษา

อาคารอำนวยการ

อาคารเกียรติยศ

โรงอาหาร

สนามฟุตบอล

ลานกีฬาเอนกประสงค์

ธนาคารโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


โรงจอดรถโรงเรียน

บ้านพักครู

อาคารศิลปะ
Comments