กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศิริลักษณ์ นนทภา
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานขวัญและกำลังใจ

 
 นางรัชนีนาฏ ทินราช
ศษ.ม. 
นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์
กศ.บ.
หัวหน้างานสารสนเทศนักเรียน
นางวารุณี สิงหสุรศักดิ์
ศศ.ม.
นางรวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์
ค.บ.
หัวหน้าสำนักงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา

 
     


นายธรรมรัตน์ พูนสถาพร
ศษ.ม.
ผู้ช่วยกลุ่มงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานวิจัยนักเรียน 
 นายอดุลย์ มีชำนาญ
ค.บ. 
นางสาวจุรีพร  แสนหอม
พนักงานราชการ
นายพิพัฒน์ งานยางหวาย
ครูอัตราจ้าง

  
   

   
สิบเอก วรวิทย์  สุพันธุ์โน 
ครูอัตราจ้าง