กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศิริลักษณ์ นนทภา
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นายธรรมรัตน์ พูนสถาพร
ศษ.ม. 
นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์
กศ.บ.
นางรวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์
ค.บ.
 นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์
กศ.บ.  
 
     
 
นายอดุลย์ มีชำนาญ
ค.บ. 
นางปิยะพร  เภาพูล
ศศ.ม.
นางสาวกิตติยาภรณ์  ผูกขาว
ค.บ.
นางสาวจุรีพร  แสนหอม
ศศ.ม.  
พนักงานราชการ
 

  
   
   
สิบเอก วรวิทย์  สุพันธุ์โน 
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรสริน  พวงขุนทด
ครูอัตราจ้าง