กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายปรีชา  ช่างหล่อ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ม.1


       
   นายมาโนชญ์  ตรัสวิมาน
รองหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี,

ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นายวิฑูรย์  สิริประเสริฐศิลป์
หัวหน้างานแนะแนว
นายรุ่งเรือง  พุทธา
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ม.2

 นายประสิทธิ์  บัวหอม
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
     
 
  นางรวินทร์นิภา  อารีสุจิตรักษ์
หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์
 นางนิตยา  ร่มโพธิ์ทอง
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
  นางรวิวรรณ  แฟรงค์
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร
 นางสุดา  ธาราพฤกษพงศ์
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์