กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายปรีชา  ช่างหล่อ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


       
   นายวิฑูรย์  สิริประเสริฐศิลป์
หัวหน้างานแนะแนว
นายมาโนชญ์  ตรัสวิมาน
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี,
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นายปรีชา  ช่างหล่อ
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
นายรุ่งเรือง  พุทธา
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
     
 
   นายประสิทธิ์  บัวหอม
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
 นางวิมล  บนกลาง
หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์
 นางนิตยา  ร่มโพธิ์ทอง
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
 นางรวิวรรณ  แฟรงค์
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร
         
 
   
   นางสุดา  ธาราพฤกษพงศ์
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์