ครูชาวต่างชาติ


 
 Mr. Mark Swales
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Ms. Chame G.Laggrio
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Mr. Edmar Balista Jaranilla
EP/MEP 

Miss Pamella  Nimusiime
EP/MEP 
     
 
  Miss Anita  Lappay
EP/MEP 
 Mrs. Lea  Ocheda Rosatazo
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Mr. David  Apurado
EP/MEP 
Mr. Theophilus  Ayepeh
EP/MEP 
 
   
 Mrs. Marilou V. Biscocho
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Miss Yi Ying Ke
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ